Specjalności / 

Kultura mediów cyfrowych

Program KULTURY MEDIÓW CYFROWYCH – NOWY!!!

Specjalność : Kultura mediów cyfrowych
Studia drugiego stopnia

Sylwetka absolwenta

Wzrastająca kompetencja merytoryczna i intelektualna społeczeństwa, ułatwiony dostęp do informacji wymuszają na uniwersytetach rozszerzanie pola zainteresowań studenta, dlatego w ramach tej specjalności, zgodnie z ideą studiów otwartych, student otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną, zgodną ze standardami współczesnego kształcenia humanistycznego. Absolwent specjalności Kultura mediów cyfrowych dysponuje aktualną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną na temat komunikacji wewnątrzkulturowej i międzykulturowej, wyróżnia się szeroką kompetencją komunikacyjną, dobrym przygotowaniem do pracy zarówno w  instytucjach kultury, jak i na stanowiskach wymagających znajomości specyfiki rozmaitych mediów, także medium językowego. nasz absolwent świadomie funkcjonuje w świecie nowych mediów, jest przygotowany nie tylko do realizowania ich dotychczasowych zadań, ale także wyznaczania im nowych funkcji, zgodnych z tendencjami rozwojowymi komunikacji medialnej. Otrzymuje przygotowanie przydatne w wykonywaniu zawodów wymagających rozumienia wszelkich mechanizmów rządzących komunikacją i pozwalające jednocześnie na to, by owe mechanizmy kształtować. Jego umiejętności czysto praktyczne, ułatwiające pracę w takich np. dziedzinach, jak public relations, reklama, marketing reklamowy i polityczny, komunikowanie na odległość, ukierunkowane są na ciągłe odświeżanie i rekonfigurację schematów komunikacyjnych zakłócających porozumienie. Dzięki właściwemu rozłożeniu akcentów między aspektem pragmatycznym i metarefleksyjnym, wiedza zdobyta w ramach specjalności sprawia, że nasi absolwenci, bez względu na okoliczności zawodowe, potrafią zadbać nie tylko o poziom informacyjny przekazu, ale również o jego wysoką wartość estetyczną i etyczną. Jednocześnie, wykorzystując poznane na studiach uniwersalne narzędzia badawcze, potrafią krytycznie interpretować (np. w formie publicystycznej, eseistycznej lub naukowej) wszelkie zjawiska tej sfery komunikacyjnej, w której przyjdzie im funkcjonować.

Mając świadomość, w jak szybkim tempie rozwija się komunikacja medialna i jak szybko zdobyta wiedza dezaktualizuje się, absolwent otrzyma nie tylko wiedzę merytoryczną w tym zakresie, ale także narzędzia (umiejętności), które pozwolą mu ją stale aktualizować.

 


OPIS PRZEDMIOTÓW (wersja skrócona)

Specjalizacja : Kultura mediów cyfrowych
Studia drugiego stopnia

 

1. Teorie komunikacji (wykład, 30 g.)

– podstawy rozważań na temat celów i metod budowania teorii naukowych

– krytyka obiektywizmu naukowego, determinizm metodologiczny

– najczęściej wykorzystywane strategie i teorie komunikacyjne

– tradycje w dziedzinie teorii komunikacji: retoryczna, socjopsychologiczna, cybernetyczna, semiotyczna, socjokulturowa, fenomenologiczna

– funkcjonalne zróżnicowanie procesów komunikacyjnych

Prowadzi: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki

 

2. Retoryczne podstawy komunikacji (konwersatorium, 30 g.)

– komunikacja społeczna jako ga retoryczna

– figuratywność i kontekstowy charakter języka

– dystrybucja znaczeń w komunikacji społecznej

– figury retoryczne w multimediach i na innych obszarach kultury popularnej

Prowadzi: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

 

3. Medialne i techniczne podstawy kultury (konwersatorium, 30 g.)

– Związki kultury i refleksji humanistycznej z techniką

– Mediatyzacja doświadczenia

– Przegląd teorii mediów, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na stare i nowe media.

– Wpływ techniki na język, literaturę i inne sfery twórczej działalności człowieka.

– Kultura on-line – kultura off-line.

– Antropologia człowieka zalogowanego

Prowadzi: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

 

4. Genologia mediów cyfrowych (konwersatorium, 30 g.)

– konwergencja mediów i remediacja

– stare gatunki w nowym medium

– intermedialność, multimedialność

– przegląd nowych gatunków oraz warsztaty ich tworzenia

Prowadzi: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

 

5. Historia reprezentacji (konwersatorium, 30g.)

– klasyczne koncepcje mimesis

– idea re-prezentacji w doświadczeniu kultury współczesnej

– symulacje i symulakra

– rola mediów społecznych w procesie poręczania rzeczywistości

– mimesis wobec wirtualności

Prowadzi: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

 

6. Korespondencja sztuk w cyberkulturze (konwersatorium, 30 g.)

– rola języka HTML w przekraczaniu granic określonych dziedzin sztuki

– cyfrowe kompozytowanie

– multimedialność nowych narzędzi komunikowania

– interaktywny charakter multimediów

– klasyczne ujęcia korespondencji sztuk a współczesne realizacje multimedialne

Prowadzi: Zakład Literatury i KUltury Nowoczesnej

 

7. Komunikacja – narzędzie oddziaływania społecznego (konwersatorium, 30 g.)

– realizacja funkcji lokucyjnej, illokucyjnej, perlokucyjnej oraz kreatywnej i społecznej w komunikacji

– techniki manipulacyjne i perswazyjne stosowane w komunikacji interpersonalnej, publicznej oraz masowej i ich praktyczne wykorzystanie

– podstawy public relations; przygotowywanie wystąpień publicznych, tekstów informacyjnych, konferencji prasowych, prowadzenie dyskusji, redakcja tekstów okolicznościowych

– język reklamy; reklama jako przekaz polisemiotyczny, wykładniki lingwistyczne reklamy, retoryczność reklamy, językowa kreacja świata w reklamie

– granice sacrum w komunikacji społecznej

Prowadzi: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki oraz Zakład Historii Języka Polskiego

 

8. Teksty dyskursu oficjalnego (war., 30 g.)

– analiza najróżniejszych tekstów, z nastawieniem na „odśrodkowe”poznawanie ich mechanizmów

– opracowywanie najróżniejszych tekstów, pism, komunikatów, informacji, przydatnych na różnych poziomach komunikacji

Prowadzi: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

 

9. Gry w kulturze (konwersatorium, 30)

– gra w ujęciach teoretyków i historyków kultury

– teoria gier jako narzędzie opisu dzieł sztuki

– gry komputerowe a kultura popularna

– gry narracyjne i gry algorytmowe

– gry komputerowe a sztuka multimedialna

Prowadzi: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

 

10. Kultura komunikacji językowej (konwersatorium, 30 g.)

– język jako autoteliczna wartość kultury, funkcja akumulatywna i konsocjatywna języka

– kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, rola elity humanistycznej, współczesne autorytety społeczno-językowe

– etyka (kategoria prawdy i fałszu w języku)

– estetyka słowa (kanony piękna i brzydoty, kicz stylistyczny, obiegowe wzorce stylistyczne, gust tłumu itp.)

– norma deontyczna i opisowa, norma jako kod rozwinięty

– norma a współczesna literatura polska

– współczesna świadomość językowa i metaświadomość językowa

– agresja werbalna

– aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania języka

Prowadzi: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego