Specjalność komunikacja medialna / 

Komunikacja medialna

Specjalność: Komunikacja medialna
Studia pierwszego stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Komunikacja medialna posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, publicznej oraz masowej. Dzięki przyswojeniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej dynamiki interakcji w najróżniejszych sferach i okolicznościach, potrafi nie tylko działać i porozumiewać się, ale też właściwie i z dystansem interpretować wszelkie uwarunkowania komunikacyjne, szczególnie te patologiczne. Jego kompetencje mają charakter uniwersalny, pozwalający mu swobodnie poruszać się w świecie tekstów i kodów, również tych, których nie zgłębił dokładnie w czasie studiów. Student poznaje procesy interferencji kulturowej,jest przygotowany do pracy wymagającej funkcjonowania w różnych grupach społecznych oraz etnicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Komunikacja medialna będzie stanowić, po uzupełnieniu informacjami z zakresu nauk społecznych, harmonijne połączenie wiedzy filologicznej z wiedzą kulturoznawczą.

Absolwent tej specjalności jest bardzo dobrym kandydatem na specjalistę w zakresie reklamy (tu zwłaszcza copywritingu), zarządzania zasobami ludzkimi, kreacji wizerunków społecznych osób, firm, instytucji. Oprócz tego może znaleźć pracę w takich miejscach, jak wydawnictwa, redakcje gazet lub czasopism, portale internetowe.

Absolwenci Komunikacji medialnej mogą uzupełnić swoją wiedzę na specjalizacjach: dziennikarskiej oraz medioznawczej.

KOMUNIKACJA MEDIALNA-program


OPIS PRZEDMIOTÓW (wersja skrócona)

Specjalizacja: Komunikacja medialna

Studia pierwszego stopnia

 

1. Teoretyczne podstawy komunikacji językowej (wykład, 30 g.)

– teoria komunikacji językowej, z uwzględnieniem kontekstów socjologicznych, psychologicznych i ogólnokulturowych

– podstawowe prawa rządzące stosowaniem kodów werbalnych i proksemicznych

– najważniejsze teorie komunikacji językowej

Prowadzi: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

 

2. Semiotyka komunikacji (konwersatorium, 30 g.)

– geneza komunikacji i jej funkcjonalność

– porównanie aktu mowy i zdarzenia komunikacyjnego w zakresie semiotyki i pragmatyki

– rola komunikacji werbalnej w polisemiotycznym zdarzeniu komunikacyjnym

– obraz i dźwięk jako dopełnienie tekstu językowego

– dominacja semiotyczna determinowana technologicznie

– semiotyczna spójność tekstu

– analiza tezy środek przekazu sam jest przekazem

Prowadzi: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki

 

3. Teoria i historia mediów (wykład, 30 g.)

– media społeczne jako jako narzędzia poręczania rzeczywistości

– historia mediów: od dominacji pisma do zwrotu ikonicznego w kulturze współczesnej

– media analogowe a media cyfrowe

– internet jako baza danych

– nowe media: estetyzacja informacji

Prowadzi: Zakład Literatury i KUltury Nowoczesnej

 

4. Internacjonalizacja komunikacji językowej (konwersatorium, 30 g.)

– procesy globalizacji na poziomie leksykalnym i gramatycznym

– wspólne wzorce zachowań komunikacyjnych

– wspólne sposoby konceptualizacji świata

– swoistość polszczyzny jako języka sytuującego się na pograniczu obszaru zachodnio- i wschodnioeuropejskiego

Prowadzi: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

 

5. Wprowadzenie do kultury popularnej (wykład, 30 g.)

– źródła i geneza kultury popularnej

– refleksja krytyczna na temat kultury popularnej

– kultura popularna wobec teorii kultury XX w.

– popularyzacja rzeczywistości przez współczesne media społeczne

Prowadzi: Zakład Literatuy i Kultury Nowoczesnej

 

6. Czytanie kultury popularnej (warsztaty, 30 g.)

– symbole i archetypy w kulturze popularnej

– ikony pop kultury

– literatura a przemysł kulturowy

– melancholia w kulturze popularnej

– kultura popularna: wandalizm czy sztuka?

Prowadzi: Zakład Literatury i Ultury Nowoczesnej

 

7. Podstawy copywritingu (warsztaty, 30 g.)

Prowadzi: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

 

8. Warsztat mediologa (warsztaty, 30 g.)

Prowadzi: Zakład Literatury i KUltury Nowoczesnej

 

9. Konteksty komunikacji (konwersatorium, 30 g.)

– podstawy komunikacji w organizacji

– najważniejsze zdarzenia komunikacyjne wykorzystywane w życiu zawodowym: negocjacje, dyskusja, autokreacja

– zachowania komunikacyjne inicjujące konflikty i neutralizujące spory

– język płci, płeć kulturowa a wybór strategii komunikacyjnych

– feministyczna teoria punktu widzenia, komunikacja w związku partnerskim

– komunikacja w szkole; funkcjonalna kreacja szkolnych wspólnot komunikatywnych, komunikowanie się na granicy wspólnot, neutralizacja konfliktów

– zróżnicowanie funkcjonalne współczesnego języka polskiego a tworzenie się nowych wspólnot komunikatywnych.

– nauka słuchania

Prowadzi: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki oraz Zakład Historii Języka Polskiego

 

10. Poetyka i estetyka nowych mediów (konwersatorium, 30 g.)

– technika a kultura i sztuka

– remedializacja starych mediów a tradycyjne języki ich opisu

– kultura konwergencji

– nowe kategorie opisowe mediów cyfrowych

– usytuowanie autora w nowych mediach

Prowadzą pracownicy kierunku: Media Interaktywne i Widowiska