Pracownicy / 

Agnieszka Rydz

prof. UAM dr hab. Agnieszka Rydz

Absolwentka poznańskiej polonistyki, literaturoznawczyni

Zajmuje się badaniem poezji polskiej dwudziestowiecznej i powstałej w XXI wieku

Zainteresowania naukowe skoncentrowane głównie na interpretowaniu poezji powiązanej z dyskursem memorialnym, szczególnie w odniesieniu do zjawiska określanego jako pamięć autobiograficzna i w tej formie łączącego się z innymi dyskursami ponowoczesnymi (np. afekt, trauma, sprawiedliwość, reminiscencja). Poza tym badania dotyczące poetyckich reprezentacji doświadczenia emigracji z uwzględnieniem ponowoczesnych koncepcji nostalgii, melancholii, wykluczenia.

Recenzje i eseje o poezji najnowszej publikuje na łamach „Toposu”.

Autorka książek:

Ważniejsze publikacje w czasopismach i tomach zbiorowych:

– „Julia Kristeva. Zaangażowana”, w: „Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku”, pod red. M. Brzóstowicz-Klajn, G. Pertka, B. Przymuszały, Poznań 2017.

– „Przestrzeń wspomnienia. Poezja Bogusławy Latawiec”, w: „Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty niewszystkie”, red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017.

-„Kolory poezji (na przykładzie poezji lirycznej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”, w: „Przestrzenie Teorii” 2016, nr 25.

„Praca emocjonalna albo o dynamice emocji”, w: „Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach”, Poznań 2016.

– „Granice pamięci. O poezji Wisławy Szymborskiej”, w: „Studia Poetica III” , 2015, nr 186.

– „Sny Julii Hartwig”, w: „Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig”, pod red. B. Kuleszy-Gulczyńskiej, E. Winieckiej, Poznań 2015.

– „Niewiarygodna potrzeba wiary: Różewicz-Świetlicki”, w: „Poezja na progu XXI wieku”, pod red. J. Chłosty-Zielonki, Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014.

– „Fragmenty dyskursu miłosnego Stanisława Barańczaka”, w: „Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual”, pod red. G. Jaśkiewicza, J. Wolskiego, Rzeszów 2014.

– „Kreatywne doświadczenie sytuacji potocznych na przykładzie myśli i języka (Clifford Geertz a Miron Białoszewski), w: „Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze”, pod red. H. Chałacińskiej, B. Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014.

– „Nowe autobiografizmy Marcina Świetlickiego”, w: „Polonistyka” 2013, nr 2.

„Czesław Miłosz o sobie samym jako (o) innym: Miłosz-Ricoeur”, w: „Dialogi Miłosza”, red. A. Stankowska, Poznań 2012.

– „Traumatyczna pamięć Wacława Iwaniuka”, w: „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16.

– „Holograficzny model reminiscencji w poezji Czesława Miłosza”, w: „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15.

– „Beaty Obertyńskiej zachody miłości”, w: „Polonistyka” 2011, nr 1.

– „Laur olimpijski poety”, w: „Polonistyka” 2006, nr 4.