Pracownicy / 

Elżbieta Winiecka

prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

Zainteresowania badawcze:

Prowadzi zajęcia z teorii literatury i metodologii badań literackich, teorii kultury, teorii i historii mediów, historii literatury polskiej XX wieku, nowych form komunikacji literackiej w XXI wieku oraz współczesnej kultury literackiej.

Kierownik specjalności komunikacja medialna na I stopniu studiów na kierunku filologia polska, akademicki opiekun praktyk na tej specjalności

Kierownik Laboratorium Elektronicznych Mediów im. Stanisława Lema (LEM LAB) na WFPiK

Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Podyplomowych, Szkoleń i Kursów oraz Uniwersytetu Otwartego UAM

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Kulturalnym w latach 2012-2016 oraz 2016-2020

Konsultacje w roku akademickim 2018/2019:

poniedziałek 10.30-11.30, wtorek 11.00-11.30

pokój 214 Collegium Maius

Kontakt:

e.winiecka@wp.pl

Publikacje książkowe:

Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006 – wyróżniona Nagrodą Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w 2007 r.

Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012 – Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2013 r.

Współautorskie publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły naukowe

 1. Efekt inskrypcji, czyli o nowej wrażliwości według Derridy, „Pro Arte” 1998, nr 10.
 2. Radosne byty z importu, „Arkusz” 1999, nr 4. (Esej o Mironie Białoszewskim)
 3. Nierozstrzygalność – drugie imię dekonstrukcji? „Przestrzenie Teorii” 2003, z. 2.
 4. O sylleptyczności tekstu literackiego, „Pamiętnik Literacki” z. 4, 2004.
 5. „Ja” i świat w pryzmacie języka (na przykładzie futurystycznego debiutu Aleksandra Wata oraz twórczości Mirona Białoszewskiego), [w:] Świat przez pryzmat JA, t. 1, Teorie i autobiograficzne rekonesanse, red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006.
 6. Nie likwiduję dekonstrukcji (Szkic o Alegoriach czytania Paula de Mana), „Nowe Pismo” 2006, nr 6.( http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Pismo_6/2006)
 7. Ćwiczenia + komentarze: Leksykalne środki stylistyczne (81-84, 232-235), Składniowe środki stylistyczne (87-90, 239-243), Metafora (112-114,264-276) w: Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej i T. Mizerkiewicza, Warszawa 2006.
 8. Autor zdradzony i uśmiercony (twórczo), w: Porwani przez przenośnie. O literaturoznawczych metaforach, pod red. E. Balcerzana, A. Kwiatkowskiej,, Słowo wstępne E. Balcerzan, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 53-64.
 9. Poezja, miłość i medycyna, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowka, Poznań 2007, s. 67-87.
 10. Dyskurs oryginalności, „Poznańskie Studia Polonistyczne” XIV/XV, 2008, s. 7-26.
 11. Przeczytać niezapisane – lektura niemożliwa? W: Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań 2008, s. 35-50.
 12. „Kocham tę rzeczywistość”, czyli lingwistyczne wyjścia z tekstu (Tymoteusz Karpowicz i Miron Białoszewski), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 63-82.
 13. Gdy kończy się zima (Szkic o poezji Dariusza Sośnickiego), „Czas Kultury” 2008, nr 2.
 14. Trzaski i musowanie rzeczy na języku. O poezji Andrzeja Sosnowskiego, „Polonistyka” 2008, nr 4, s.30-35.
 15. Pismo obrazów. Wizualność i dyskursywność literatury w nowych mediach, w: „Kres logocentryzmu” i jego kulturowe konsekwencje, pod red. E. Winieckiej, M. Larka, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2009.
 16. Efekt dystansu. Ricoeur kontra Derrida, w: Literatura i filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2009, s. 83-108.
 17. „Język, ten żywy instrument” (O poezji Piotra Sommera), „Polonistyka” nr 2, 2009, s. 20-24.
 18. „Śmierć >Boga<” według Jeana-Luca Mariona, „Czas Kultury” 2009, nr 1, s.29-39.
 19. Dystans i pragnienie bezpośredniości: nowoczesna świadomość Bolesława Leśmiana, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka 16, Poznań 2009, s. 29-50.
 20. Nowoczesne antynomie. Uwagi o nowych odczytaniach poezji Bolesława Leśmiana, „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 12, s. 221-238.
 21. Zestawy ćwiczeń z poetyki w podręczniku: Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki pod redakcją naukową A. Gajewskiej, Poznań 2009.

Narrator w powieści autotematycznej i autobiograficznej. Pakt autobiograficzny, s. 57-63 i 238-241.

Podmiot sylleptyczny, s. 73-79 i 246-250

Narodziny, przemiany, typy i funkcje powieści. Epos a powieść, s. 179-184 i 329-333.

 1. Od „pieśni bez słów” do słowa jako poręczenia bytu. O dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana, „Teksty Drugie” 2010, nr 6, s. 211-226.
 2. „Mówić coś do druku”. Uwagi o mowie, piśmie i Wierszach ze słów, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, pod red. P. Śliwińskiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010, s. 71-88.
 3. Poezja, ta dziwna świeca. Glossa na marginesie jednego wiersza Andrzeja Sosnowskiego, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010, s. 56-70.
 4. „Lingua defectiva”, czyli język Innej w poezji Krystyny Miłobędzkiej, w: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze, pod red. M. Telickiego i M. Wójciak, Wyd. PTPN, Poznań 2011, s. 137-150.
 5. Intymnie-nie, w: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. E. Kledzik i J. Roszak, Biblioteka Czasu Kultury, Poznań 2011, s. 161-174.
 6. Nasze pokolenie, w: Wiersze dla Piotra, pod red. K. Hoffmana, M. Jaworskiego, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012, s. 131-133.
 7. Dystans – figura nowoczesności, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” Łódź 2011, z. 2, s. 35-62.
 8. Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. (Szkic z dziejów dwóch wizji antropologicznych), „Kultura i Historia” lipiec 2012  [http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl]
 9. Scena za kulisami: dziennik Mirona Białoszewskiego (Miron Białoszewski, Tajny dziennik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.), „Czas Kultury” 2012, nr 4.
 10. Zaplecze czyli biblioteka. O czytaniu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2012, s. 291-311.
 11. Poezja jako języki w języku, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, WWBPiCAK, Poznań 2013, 197-210.
 12. „Drogi czytelniku, kategorycznie oświadczam, że nie jestem pewien” (Krzysztof Hoffmann, dubitatio o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Dycki: 10 wierszy na wszelki wypadek, Wydawnictwo FORMA, Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Szczecin, Bezrzecze 2012.)  „Studia Polonistyczne” Seria Literacka 22, 2013, s. 297-312.
 13. Poetyka i e-literatura, „Tematy i Konteksty” nr 3, 2013, s. 211-229.
 14. Pismo wobec doświadczenia uczestnictwa, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013 nr 2, s. 51-71
 15. Prawdy, w które wierzymy, „Czas Kultury” 2013, z. 3, s. 112-118. (Szkic o pisarstwie Bronisława Świderskiego) (przedruk: e.czaskultury.pl) oraz w: 30/30, red. M. Larek, J. Borowczyk, Poznań 2015.
 16. Szukanie autora w poezji XX wieku, „Polonistyka” nr 5, 2014, s. 4-7.
 17. Inne czytanie. O poezji niezrozumiałej, „Polonistyka” nr 6, 2014, s. 9-13.
 18. Distance – the Figure of Modernity, w: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Frankfurt am Mein – Bern – Bruxelles 2014, s. 43-66.
 19. Pisarz jako didżej, literatura jako remiks. Młoda polska proza w świecie mediów, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Poznań 2014, s. 51-70.
 20. Różewicz i ekrany, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015, s. 351-373.
 21. Twórczość literacka w Internecie, „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” 2/189, Poznań 2015, s. 19-33.
 22. Poetyka jako praktykowanie uważnego czytania, (recenzja naukowa podręcznika: Dorota Piotrowska, Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011), „Forum Poetyki”, lato 2015 (wersja w dwóch językach)
 23. Poszerzanie pola literatury w Tajemniczym płomieniu królowej Loany Umberta Eco, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2015, 58, z. 2, s. 99-118.
 24. Zapis amerykański Julii Hartwig, w: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, red. B. Kulesza-Gulczyńska, E. Winiecka, Poznań 2015.
 25. Gdy kończy się zima (Szkic o poezji Dariusza Sośnickiego) [ przedruk], w: 30/30, pod red. M. Larka i J. Borowczyka, Poznań 2015.
 26. To odbywa się prosto. O wadze słów w poezji Mariusza Grzebalskiego, w: Świat na językach, P. Śliwiński, Poznań 2015.
 27. Pisatiel kak diżej, literatura kak remiks. Mołodaja polskaja proza, przeł. W. I. Jermoły, w: Progułki po sowriemiennoj polskoj literaurie. Sbornik staniej,2015.
 28. Śladami wspólnoty wyobrażonej [J. Borowczyk, Zesłane pokolenie], „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, nr 10, s. 469-478.
 29. O czym szumi Wierzbak?, w: Poznań pisarek i pisarzy, pod red. J. Borowczyka, l. Marzec, Z. Kopcia Poznań 2016.
 30. Literackość sieci, literackość w sieci. Perspektywa badań, „Forum Poetyki” 2016 wiosna/lato
 31. The Literariness on the Net, and the Functioning of Literariness Online. Perspectives for Research „Forum Poetyki” 2016 wiosna/lato
 32. Tekstowy wszechświat Leśmiana [Żaneta Nalewajk, Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Universitas, Kraków 2015.], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 27, s. 309-322.
 33. Kształcenie humanistyczne w nowej rzeczywistości społeczno-medialnej, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4, s. 57-69.
 34. Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu, czyli Przyboś Karpowicza, w: Przyboś dzisiaj, pod red. Zenona Ożoga, Janusz Pasterskiego i Magdaleny Rabizo-Birek, Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 357-379.
 35. Zapisz zmiany. Retoryczne i strukturalne reprezentacje mediów cyfrowych w literaturze pięknej, w: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, pod red. E. Szczęsnej, P. Kubickiego i M. Leszczyńskiego, Universitas 2017, s. 309-326.
 36. Czytanie jako działanie, dzieło jako zdarzenie.  Czy możliwa jest poetyka literatury interaktywnej? „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2017
 37. Cyfrowe adaptacje literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, z. 2, s. 55-79.
 38. Mikropoetyka i jej konteksty, „Forum Poetyki” , wiosna/lato 2017, s. 38-55.
 39. Pragnienie cyberawangardy, w: Widzenie awangardy, pod red. A. Stankowskiej i M. Telickiego, Poznań 2018, s. 189-216.
 40. Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 33, s. 83-114.
 41. Poetki i cyfrowa rewolucja. Kulturowa zmiana w poezji kobiet roczników 80. i 90., w: Formy (nie)obecności, Szkice o współczesnej poezji kobiet, pod redakcją Joanny Grądziel-Wójcik, Edyty Sołtys-Lewandowskiej, Agnieszki Kwiatkowskiej, Universitas, Kraków 2018, s. 59-83.
 42. Poezja 2.0: wideopoezja Katarzyny Giełżyńskiej w sporze z technokulturą [grantowa książka]
 43. Wielkość Leśmiana. Ryzyko nowego czytania kanonicznych wierszy (na przykładzie wiersza Ćmy) Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2019
 44. Pochwała mody. O kontekstach współczesnej refleksji humanistycznej, w: Teorie i praktyki, red. E. Winiecka, Poznań 2018.
 45. Literatura bez granic? Media digitalne i ich wpływ na status sztuki słowa, „Przestrzenie Teorii” 2019, nr 31, s. 15-37.
 46. Between aesthetics and politics: Socially Engaged Art on the Internet, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2019, nr 17, s. 303-319.
 47. Twórca w dobie Internetu. Na przykładach polskiej e-literatury, „Porównania”2018, nr 2 (23), s. 13-33.